Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Syubaih sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tafsirnya Al-Jaami’ Li Ahkaamil Qur’an atau yang dikenal dengan Tafsir Al-Qurtubi : Ada seorang lelaki yang mengadu musim paceklik kepada Hasan Al-Bashri, maka Hasan Al-Bashri rohimahullah berkata : “Beristighfarlah engkau kepada…